Postpenitenciární péče (vězeňství)

Postpetenciární péče – pomáhat osobám ve výkonu trestu odnětí svobody k návratu do společnosti po výkonu trestu nebo při podmínečném propuštění z výkonu trestu. 


Postpetenciární péče – pomáhat osobám ve výkonu trestu odnětí svobody k návratu do společnosti po výkonu trestu nebo při podmínečném propuštění z výkonu trestu.

a. Příprava osoby ve výkonu trestu na podmínečné propuštění z výkonu trestu (PP)

I. Informační schůzky o možnostech zapojení do projektu

II. Vzdělávání – vlastní nebo ve spolupráci se současnými vzdělavateli odsouzených

III. Zjišťování osobnostního profilu odsouzeného

IV. Konzultace s vychovateli o výběru vhodných kandidátů do programu

b. Zastupování žadatele o PP advokátem při žádosti o podmíněné propuštění z VT

I. Sepsání a podání žádosti

II. Zajištění potřebných dokumentů

III. Zastupování při soudním líčení

c. Zajištění překlenovacího ubytování propuštěných

I. Zajištění ubytování v místě dostupném sídlu spolku

II. Dvoufázové ubytování

i. Skupinové – při vstupu do projektu

ii. Individuální před opuštěním projektu

d. Vzdělávání propuštěných

I. Pracovní diagnostika

II. PC gramotnost

III. Finanční gramotnost

IV. Profesní vzdělávání – školení a profesní kurzy

e. Zaměstnání propuštěných

I. Každý účastník projektu bude mít zajištěno zaměstnání po dobu účasti v projektu

II. Vyhledávání zaměstnání při opuštění projektu

f. Oddlužení propuštěných

I. Každý účastník projektu bude mít možnost konzultovat kroky potřebné k oddlužení

II. V případně splnění podmínek, bude účastníkovi podána žádost o oddlužení

III. Účastník má možnost opouštět výkon trestu se schváleným oddlužením

g. Probace a mediace

h. Poprojektové poradenství a konzultace

I. Poradenství v občanských záležitostech

II. Pomoc s výběrem zaměstnavatele po výstupu z projektu